Tehnička zaštita
Open Panel
Android aplikacije

 

  Video nadzor                                                                      

Video nadzor

Ugradnjom video nadzora, smanjujete eventualnu štetu od razbojništva. Zato Vam nudimo rešenja iz oblasti sistema za video nadzor. Pove?ajte Vašu bezbednost sa uredjajima za digitalno snimanje i prenos video materijala bilo gde u svetu gde god se Vi nalazili. Na taj na?in je omogu?eno 24 ?asovno snimanje kao i nadziranje sopstvenog prostora putem interneta. Next Technology može proceniti i izvršiti instalaciju sistema video nadzora za Vas.
Naša Vam firma može ponuditi uvo?enje najsavremenijeg IP video nadzora sa HD kvalitetom slike, uz udaljenu kontrolu iz celog sveta, putem Vašeg mobilnog telefona ili ra?unara. HD VIDEO NADZOR

 

  Kontrola pristupa i evidencija radnog vremena    


Sistemi za kontrolu pristupa služe za nadzor i fizi?ku zaštitu zgrada ili njihovih delova. Osnovni zadatak sistema je dozvola pristupa - ulaza ili prolaza - isklju?ivo ovlaš?enim osobama.
Pristup se omogu?ava ili spre?ava automatskim delovanjem sistema, naj?eš?e elektri?nim bravama koje se ugra?uju u okvir vrata.
?esto je u poslovnim prostorima potrebno ograni?iti ili onemogu?iti pristup neovlaš?enim osobama, ili pratiti kretanje osoba u odre?enom prostoru.
Kontrolom pristupa u Vašem objektu možete kontrolisati prolazak zaposlenih ili drugih lica kroz odre?ena vrata u odre?ene objekte.
Za identifikaciju osoba upotrebljavaju se plasti?ne kartice. Danas se naj?eš?e susre?u privesci ili  beskontaktne kartice, ali u upotrebi su i kontaktne ?ip-kartice, bar-kod kartice i magnetske kartice. Složeniji sistemi služe se i biometrijskim metodama za identifikaciju osoba (prepoznavanje otiska prsta, glasa i sl.).
 Uz izuzetno raznovrstan hardver, pruža i kompletna softverska rešenja ?iji se kvalitet posebno isti?e u evidenciji radnog vremena i integraciji ovih sistema sa ostalim sistemima tehni?ke zaštite.
Vršimo projektovanje sistema za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena svih veli?ina kao i integraciju sa drugim sistemima tehni?ke zaštite. Projektovanje u ovoj oblasti zahteva dobru komunikaciiju sa investitorom i detaljnu analizu radnih navika zaposlenih u objektu za koji se vrši projektovanje ovih sistema.
Next Technology projektuje, montira i održava sisteme kontrole pristupa i evidencije radnog vremena zaposlenih.
 
Next Technology u ponudi ima ?ita? kartica, smart kartice, rfid ?ita?, biometrijska kontrola, ?ita? otiska prsta, šifratore itd.

 

 Alarmni sistemi

 
Alarmni sistemi imaju vrlo širok spektar primene u zaštiti imovine po?ev od najmanjih poslovnih i stambenih prostora, do velikih poslovnih centara, banaka, magacinskih prostora sportskih objekata, objekata specijalne namene itd. Visoka pouzdanost sistema obezbe?uje se kvalitetnim izborom opreme i kvalitetnom montažom.

Ugradnjom Alarma, smanjujete eventualnu štetu od razbojništva. Zato Vam nudimo rešenja iz oblasti sistema Alarmne zaštite. Pove?ajte Vašu bezbednost sa ure?ajima za elektronsku zaštitu stanova, ku?a, poslovnih prostorija... 

Omogu?ena je 24 ?asovna zaštita objekta, ?ak i prilikom nestanka struje alarm prelazi na režim rezervnog napajanja.
O svakom aktiviranju Alarma bi?ete obavešteni glasovnom porukom putem telefona ili SMS poruke.

 

Interfoni

Naša ponuda obuhvata razvoj, projektovanje, montažu, puštanje u rad digitalnih audio i video interfona i održavanje istih. Nudimo veliki asortiman poznatih svetskih firmi, vrhunskog kvaliteta i prepoznatljivog Italijanskog dizajna.Nudimo širok asortiman interfonskih elemenata: • Pozivne panele raznih dimenzija i boja, sa uzidnom ili nazidnom doznom.
Interfonske slušalice standardnog ili novog dizajna.
Module za slušalice koji omogu?avaju tajnost razgovora izme?u pozivnog panela i slušalice. Uz svaki sistem se montira elektri?na i interfonska mehani?ka brava u zavisnosti od tipa vrata.Audio interfoni predstavljaju kvalitetno, jednostavno i ekonomi?norešenje za bezbednost poslovnog i stambenog prostora. Interfon karakteriše dugotrajnost, izdžljivost, lako?a instaliranja i upotrebe uz moderan dizajn i cene koje su prilagodjene mogu?nostimadoma?ih korisnika.Video interfoni su kreirani da zadovolje sve bezbednosne potrebe savremenih korisnika. Osim komunikacije i otvaranja elektri?ne brave, video interfoni omogu?avajui nadgledanje prostora bez ostvarenog poziva. Na tržistu se mogu na?i modeli namenjeni za jednog ili više korisnika kao i sistemi za zgrade.

 

 

S5 Box