GPS praćenje
Open Panel
Android aplikacije

Next Technology i GPRS tim Vam omogu?avaju da sami pratite svoja vozila, objekte i ljude na najjednostavniji na?in. Ovaj sistem je prvenstveno namenjen preduze?ima sa sopstvenim voznim parkom ali ga može koristiti svako ko želi da poboljša kontrolu nad svojim vozilima i unapredi sigurnost istih. Sistem Vam tako?e omogu?ava da u svakom trenutku imate uvid u slede?e podatke:

 • Poziciju vozila,
 • Temperaturu motora,
 • Nivo goriva u rezervoaru,
 • Broj obrtaja motora,
 • Informacije o otvaranju vrata vozila,
 • Alarmnu funkciju (u slu?aju da se vozilo kre?e ve?om brzinom od dozvoljenje, da je skrenulo sa rute i sl.),
 • Panik taster (u slu?aju kvara vozila ili udesa),
 • Blokadu motora.

 

Izveštaje iz sistema korisnik može dobiti i putem e-maila na dnevnoj osnovi.

Sistem poseduje modul za optimizaciju ruta kretanja vozila, ?ime se ostvaruju zna?ajne uštede.

Sistem pruža mogu?nost napredne analize nivoa goriva u rezervoaru, bez koriš?enja dodatnih senzora i mera?a. Detektuje se istakanje i kra?a goriva iz rezervoara, kao i anomalije u potrošnji goriva.

 

 

 

Neki od zveštaja koji se mogu generisati iz sistema su:

 • Izveštaj o ostvarenim vožnjama,
 • Izveštaj o pre?enoj kilometraži,
 • Prikaz putanje i vožnji na mapi,
 • Izveštaj o prekora?enju brzine,
 • Izveštaj o radnim satima radnih mašina,
 • Izveštaj o kretanju u odnosu na geo-zone,
 • Izveštaj o kretanju u odnosu na rute.

S5 Box