Dojava požara
Open Panel
Android aplikacije
 

Dojava Požara 

Sistemi dojave požara su strogo definisani zakonskim regulativama. Projektovanje sistema dojave požara mogu da sprovode samo
stru?na lica sa licencom, a pre puštanja sistema u rad mora se izvršiti zvani?na tehni?ka kontrola kompletnog sistema.

Elektrotehna nudi usluge projektovanja najkvalitetnijih rešenja sistema dojave požara i montaže kompletnog sistema.

Da bi protivprovalni sistemi funkcionisali i pravovremeno se sanirao problem, u objekte se ugra?uju protivprovalne centrale, koje vrše kontrolu ?itavog sistema. Razlikuju se dva tipa sistema, konvencionalni i adresabilni. 

Razlika izme?u njih je u tome što kod adresabilnih sistema se ta?no može locirati detektor koji je aktivirao alarm i na taj na?in se
može utvrditi ta?na lokacija požara, dok kod konvencionalnih sistema se požar locira po zonama, pa se uglavnom koriste za
jednostavnija rešenja.

Za detekciju požara koriste se senzori koji neprekidno mere prisustvo dima u vazduhu i nagli skok temperature, a za dojavu požara se koriste razli?iti tipovi sirena, ru?ni javlja?i požara i telefonske dojave ili sigurne veze i druga prate?a oprema.

S5 Box