GPON-FTTH
Open Panel
Android aplikacije

Next jedini u ovom delu Srbije ima uslugu Opti?kog Interneta (FTTH – optika do ku?e/fiber to the home)


           FTTH ili objedinjena usluga Interneta, Televizije i Fiksne telefonije koriš?enjem opti?kih kablova i vlakana do stana/ku?e korisnika je NAJSAVRŠENIJIna?in dostave internet i TV signala do korisnika. Prednosti: ne postoje ometanja signala, brzina od/ka internetu je neograni?ena u tehnološkom smislu, mogu?nost neograni?enog pove?avanja brzine interneta bez promena cena, slika je kristalno ?ista, mogu?nost koriš?enja velikog broja HD kanala, itd.
   
Razlika izme?u nas i ostalih kablovskih provajdera

    Za razliku od drugih Internet i TV kablovskih operatera, mi ne koristimo koaksijalni kabl i kablovske modeme za infrastrukturu, posebno zbog ograni?enja koje ove metode name?u. Ograni?enje je kašnjenje izme?u korisnika i servera provajdera kao i smetnje . Tako?e je ograni?en i ukupan protok koji ovakav kabl moze da propusti. Problem se javlja i kod kvaliteta internet signala posebno zbog toga što kroz ovaj kabl prolaze TV signali i zato nastaju ometanja u radu na internetu.
    Odlika naše mreže je izuzetno mali ping/latencija od svega 0-1ms što je idealno za Gaming i audio video razgovore preko interneta. Lai?ki nazvano latencija je kašnjenje izme?u korisnika i servera provajdera. Pore?enja radi kod ADSL-a ovo kašnjenje je dosta ve?e od 25-80ms, a kod klasi?nih kablovskih provajdera od 20-45ms. Kod nas je 0 ili 1ms što predstavlja prednost od 20 do 80 puta.
Naša prednost
    Zato Next koristi opti?ke kablove kapaciteta od 1000Mbit/sec do 10000Mbit/sec (10Gbit/sec), na ovaj na?in ne može do?i do kašnjenja i ometanja internet signala i Vaša veza sa našim serverom je zagarantovana i stabilna. Kvalitet TV slike je isti onakav kakav je kod nas u stanici, jer na opti?ki kabl ne uti?u spoljni faktori kao kod koaksijalnog. Pošto kroz opti?ki kabal prolazi svetlost i unutar kabla nema strujnih provodnika, preko naše mreže ne može do?i do ošte?enja kompjutera, televizora i ostalih ure?aja u stanu/ku?i.

Važi isklju?ivo za Novi Pazar! Next je jedini provajder opti?kog interneta i televizije u ovom delu Srbije!

- Veliku Brzinu od/ka internetu
- Pouzdanost
- Kvalitet
- Mogu?nost gledanja Televizije u vrhunskom kvalitetu i visokim HD rezolucijama

Prednosti:

  • Prednost tehnologije nad postoje?im vrstama pristupa internetu
  • Mogu?nost prenosa velikih koli?ina podataka
  • Niska latencija
  • Paketi sa velikim uploadom
  • Nema filtriranja portova
  • Najniža cena paketa
  • Garantovan kvalitet usluge
  • Mogu?nost koriš?enja više nezavisnih internet paketa preko jednog priklju?ka
  • Perfektan kvalitet slike
  • Gledanje na više TV-a u okviru stana/ku?e

 

S5 Box